Categories
Xúc tiến thương mại

Ưu đãi thuế TNDN đối với tổ chức kinh doanh phát triển hạ tầng trong KCN, KCX được quy định như thế nào?

Ưu đãi thuế TNDN đối với tổ chức kinh doanh phát triển hạ tầng trong KCN, KCX được quy định như thế nào?

Tại công văn số 4125/BTC-TCT ngày 23 tháng 3 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể một số nội dung đối với việc thu thuế thu nhập của các tổ chức kinh doanh phát triển hạn tầng trong cá Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao cụm công nghiệp( sau đây gọi tắt là doanh nghiệp kinh doanh phát triển hạ tầng KCN) như sau:

Căn cứ theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11, Nghị định số 164/2003/NĐ – CP ngày 12/12/2003, nghị định số 24/2007/ NĐ – CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thông tư số 128/2003/TT_BTC ngày 22/12/2003, Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN thì:

Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh phát triển hạ tầng KCN được nhà nước giao đất, cho thuê đất để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sau đó cho thuê lại đất đã phát triển hạ tầng trong KCN, KCX, KCNC theo giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh hoặc giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư nhưng các doanh nghiệp này không thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo giấy phép đã cấp và đã chuyển nhượng lại quyền sử dụng đất, quyền thuê đất cho đơn vị khác để doanh nghiệp này tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng và cho thuê lại thì đây là hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền thuê đất và phải thực hiện  nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất và không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập này 

Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh phát triển hạ tầng KCN được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư và các doanh nghiệp này đã thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo giấy phép đã cấp sau đó cho các doanh nghiệp khác trong KCN, KCX, KCNC thuê lại đất đã phát triển hạ tầng, trong hợp đồng cho thuê lại đất  gắn với cơ sở hạ tầng ghi rõ quyền, trách nhiệm của bên cho thuê, bên thuê thì toàn bộ thu nhập từ hoạt động này là thu nhập từ hoạt động kinh doanh phát triển hạ tầng và được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định( nếu có)

Trường hợp doanh  nghiệp kinh doanh phát triển hạ tầng, KCN đang trong thời gian ưu đãi thuế thu nhập doanh n ghiệp có cho thuê lại đất gắn với cơ sở hạ tầng và athu tiền một lần cho nhiều  năm, nếu doanh nghiệp lựa chọn phương pháp xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế tính vào một năm trên toàn bộ số tiền thuê bên thue trả trước cho nhiều năm thì số lãi phát sinh của hoạt động này là số lãi của nhiều năm, do vậy khi xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi của từng năm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi Ngay!