Categories
BẢN TIN THUẾ

Bản tin thuế Tháng 11/2023

NỘI DUNG

 1. Tiếp tục áp dụng giảm Thuế Giá trị gia tăng thêm sáu tháng. 3
 2. Ưu đãi thuế TNDN đối với lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn. 3
 3. Thu nhập từ lãi chênh lệch tỷ giá trong giai đoạn đầu tư. 3
 4. Thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài 4
 5. Hoàn thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chia thành 2 giai đoạn. 4
 6. Sửa đổi thủ tục tham gia BHXH và xử lý doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH 4
 7. Cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh. 5
 8. Chính sách ưu đãi thuế TNDN.. 5
 9. Ưu đãi về tiền thuê đất 5
 10. Về việc đăng ký giảm trừ gia cảnh. 5
 11. Giải đáp vướng mắc về hóa đơn điện tử. 6

1. Tiếp tục áp dụng giảm Thuế Giá trị gia tăng thêm sáu tháng

Ngày 29 tháng 11 năm 2023, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Nghị quyết này bao gồm việc tiếp tục áp dụng giảm 2% thuế GTGT thêm sáu tháng, từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024.

Đối tượng được giảm thuế GTGT theo Nghị quyết mới được thông qua này sẽ thực hiện theo điểm a, mục 1.1, khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết số 43/2022/QH15 được Quốc hội thông qua vào ngày 11 tháng 1 năm 2022.

Nghị quyết giao Chính phủ tổ chức thực hiện giảm thuế GTGT kịp thời và hiệu quả. Do đó, chúng tôi dự đoán Chính phủ sẽ sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách này trong vài tuần tới.

Xin phép nhắc lại, điểm a, mục 1.1, khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết số 43/2022/QH15 quy định rằng nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% sẽ được áp dụng giảm 2%, trừ các hàng hóa, dịch vụ thuộc các nhóm sau:

 • Viễn thông và công nghệ thông tin
 • Hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm
 • Kinh doanh bất động sản
 • Kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn
 • Sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất

 • Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

2. Ưu đãi thuế TNDN đối với lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn

Công ty đang được hưởng ưu đãi TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi (bao gồm cả lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn phát sinh trên địa bàn ưu đãi).

(Công văn số 6738/CTBDU-TTHT ngày 17/04/2023 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương)

3. Thu nhập từ lãi chênh lệch tỷ giá trong giai đoạn đầu tư

Đối với thu nhập từ lãi chênh lệch tỷ giá do mua bán ngoại tệ trong giai đoạn đầu tư trước khi dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, khoản thu nhập này không thuộc thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án đầu tư nên không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

(Công văn số 819/CTBNI-TTHT ngày 22/03/2023 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh)

4. Thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài

Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 16, Điều 17, Thông tư số 219/2013/NĐ-CP.

Trường hợp nhà thầu thi công của Việt Nam có phát sinh mua hàng hóa, vật tư từ các nhà cung cấp hoặc sản xuất tại nước ngoài thì thực hiện theo quy định pháp luật thuế của nước sở tại. Số thuế GTGT của hàng hóa, vật tư mua tại nước ngoài không được khấu trừ với số thuế GTGT đầu ra phải nộp tại Việt Nam.

(Công văn số 793/TCT-CS ngày 20/03/2023 của Tổng cục Thuế)

5. Hoàn thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chia thành 2 giai đoạn

Doanh nghiệp có dự án đầu tư mới, được chia thành hai giai đoạn với nhiều hạng mục đầu tư và đang trong giai đoạn đầu tư sau có thể được hoàn thuế GTGT nếu:

 • Khi bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện mà còn số thuế GTGT đầu vào lũy kế của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên; và
 • Đáp ứng điều kiện khấu trừ, điều kiện hoàn thuế đối với dự án đầu tư ngành, nghề đầu tư có điều kiện.

(Công văn số 804/TCT-CS ngày 20/03/2023 của Tổng cục Thuế)

6. Sửa đổi thủ tục tham gia BHXH và xử lý doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH

Theo sửa đổi tại khoản 8, Điều 2, Quyết định số 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023, sau khi nhận Mẫu TK1-TS của người lao động, doanh nghiệp có trách nhiệm lập hồ sơ, bao gồm: Mẫu TK3-TS, Mẫu D02-LT; kèm theo bản sao văn bản của cơ quan thẩm quyền liên quan đến việc điều chỉnh thông tin của doanh nghiệp, hồ sơ của người lao động; gửi bản giấy cho cơ quan BHXH hoặc gửi trực tuyến chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày ký HĐLĐ, Quyết định tuyển dụng. Trường hợp doanh nghiệp chậm đóng BHXH trên 02 tháng, cán bộ Phòng/Tổ Quản lý Thu – Sổ, Thẻ sẽ gửi thông báo đôn đốc 10 ngày một lần và nếu sau 2 lần gửi văn bản đôn đốc vẫn chưa đóng, doanh nghiệp sẽ bị đưa vào Danh sách thanh tra đột xuất (khoản 9, Điều 2). Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/04/2023.

(Quyết định số 490/QĐ-BHXH ngày 28/03/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

7. Cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh

Ngày 03/11/2023, Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 4905/TCT-QLN về việc cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh, cụ thể như sau: Trường hợp Công ty đang áp dụng biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn mà Công ty có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục thì tiếp tục cho Công ty sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh với điều kiện Công ty phải nộp ngay ít nhất 18% doanh thu trên hóa đơn được sử dụng vào ngân sách nhà nước.

(Công văn số 4905/TCT-QLN của Tổng cục thuế)

8. Chính sách ưu đãi thuế TNDN

Trường hợp Công ty có dự án đầu tư tại Khu công nghiệp là địa bàn được hưởng ưu đãi thuế TNDN, có hoạt động thuê doanh nghiệp khác không thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư gia công thì phần thu nhập này Công ty không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện địa bàn ưu đãi đầu tư.

Công ty phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế TNDN và thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh không được hưởng ưu đãi thuế TNDN để kê khai nộp thuế riêng.

(Công văn 4083/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc trả lời chính sách thuế )

9.Ưu đãi về tiền thuê đất

Việc miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước được thực hiện theo từng dự án đầu tư gắn với việc cho thuê đất mới. Trường hợp người sử dụng đất được nhà nước cho thuê đất để kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 15 Luật Đầu tư và khoản 3 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

(Công văn 5210/TCT-CS của Tổng cục Thuế về xác định ưu đãi tiền thuê đất )

10. Về việc đăng ký giảm trừ gia cảnh

Trường hợp người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc là cháu nội, cháu ngoại (mà vẫn còn bố mẹ đang trong độ tuổi lao động, vẫn có khả năng lao động và nuôi dưỡng) thì không thuộc đối tượng được giảm trừ gia cảnh theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

(Công văn 4758/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc giảm trừ gia cảnh )

11. Giải đáp vướng mắc về hóa đơn điện tử

Người nộp thuế có kinh doanh nhiều ngành nghề, nhiều mô hình kinh doanh có thể sử dụng nhiều hình thức hóa đơn điện tử nếu đáp ứng điều kiện về đăng ký sử dụng hóa đơn theo quy định.

Đối với hóa đơn điện tử có mã của CQT được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với CQT không bắt buộc phải có thông tin địa chỉ người mua. Tuy nhiên, người bán có trách nhiệm thực hiện kê khai đầy đủ thông tin người mua (tên, địa chỉ, mã số định danh cá nhân/mã số thuế) trên hóa đơn nếu người mua yêu cầu. Tổng cục Thuế đã ban hành Thông báo số 547/TB-TCT ngày 03/8/2023 về việc đính chính quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ HĐĐT và phương thức truyền nhận với cơ quan Thuế ban hành theo quyết định số 1510/QĐ-TCT ngày 21/9/2022, theo đó đã bổ sung chỉ tiêu địa chỉ trên HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền. Thông báo đồng thời đã được gửi cho các tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT, tổ chức kết nối truyền dữ liệu trực tiếp tới cơ quan Thuế để thực hiện.

(Công văn 4694/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về hướng dẫn vướng mắc về sử dụng hóa đơn điện tử )

Để được tư vấn đầy đủ về các vấn đề nêu trên xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Văn phòng Bắc Giang

Tầng 3, Tòa nhà đa năng Việt Thắng,

Đường Hoàng Văn Thụ, Phường

Xương Giang, TP Bắc Giang, Tỉnh

Bắc Giang

Tel: +84 2046 536 666

Email: headoffice@facovietnam.com

  Website: facovietnam.com

  Văn phòng Bắc Ninh

Tầng 4, khu Trung tâm Thương mại Hoàng

Hoàng Gia, đường Lạc Long Quân,

Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh,

Tỉnh Bắc Ninh

Tel: +84 386 014 688

Email: contact.facobacninh@gmail.com

   Website: facovietnam.com

 

© Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Tư vấn tài chính – Kiểm toán Faco Việt Nam

Ấn phẩm này chỉ chứa những nội dung mang tính thông tin chung, không nhằm đưa ra những hướng dẫn và tư vấn cụ thể nào về kế toán, thuế, pháp lý hay những vấn đề chuyên môn khác và không được cung cấp cho bất kỳ trường hợp cụ thể của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Độc giả cần tham khảo các ý kiến của các chuyên gia tư vấn đối với bất cứ vấn đề cụ thể nào.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi Ngay!