Categories
BẢN TIN THUẾ

BẢN TIN THUẾ THÁNG 1/2024

 

 

 

NỘI DUNG:

Một số công văn ban hành trong tháng 01/2024

Thông tư 01/TT-BCT ngày 08/01/2024

Quyết định 22/QĐ-TCT ngày 10/01/2024

I. MỘT SỐ CÔNG VĂN BAN HÀNH TRONG THÁNG 01/2024

 1. Công văn số 18/TCT-DNNCN V/v chính sách thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản

Cây cao su là tài sản gắn liền với đất và thuộc sở hữu của các hộ gia đình, cá nhân, gồm: Ông Trần Thanh Tốt, Bà Lưu Thị Kim Phụng, Bà Huỳnh Kim Hạnh, Bà Lưu Bích Thảo. Thu nhập nhận được từ chuyển nhượng cây cao su thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản. Trường hợp các cá nhân có quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản mà ủy quyền quản lý bất động sản cho người được ủy quyền, mà người được ủy quyền có quyền chuyển nhượng hoặc có quyền như người sở hữu bất động sản thì người được ủy quyền có nghĩa vụ kê khai nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng. Đề nghị Cục Thuế căn cứ hồ sơ thực tế, xác định bản chất giao dịch phát sinh để xác định nghĩa vụ của người nộp thuế theo đúng quy định.

Trường hợp Công ty TNHH MTV My Anh tự thỏa thuận bồi thường công khai phá đất và thành quả đầu tư trên đất cho hộ gia đình, cá nhân theo hình thức Biên bản thỏa thuận bồi thường, không được phê duyệt của cơ quan nhà nước cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, thì khoản thu nhập của hộ gia đình, cá nhân nhận được là các khoản bồi thường, hỗ trợ của Công ty nên không thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân.

2. Công văn số 15/TCT-KK ngày 03/01/2024 về khai bổ sung tăng số thuế GTGT đề nghị hoàn đối với dự án đầu tư

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Song Vũ Đắk Nông đã nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01/GTGT kỳ tính thuế quý 2/2022 (kỳ tính thuế tiếp theo kỳ tính thuế Công ty phát sinh đề nghị hoàn) đến cơ quan thuế và đã chuyển số thuế đầu vào còn được khấu trừ của dự án đầu tư trên tờ khai mẫu 02/GTGT kỳ tính thuế quý 1/2022 sang tờ khai mẫu 01/GTGT kỳ tính thuế quý 2/2023 để khấu trừ tiếp thì Công ty không được khai bổ sung tăng số thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn trên tờ khai mẫu 02/GTGT kỳ tính thuế quý 1/2022 theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

3. Công văn số 27/TCT-CS ngày 03/01/2024 về thuế suất thuế GTGT

Căn cứ phụ lục VI Danh mục nguyên liệu được phép sử dụng làm thức ăn chăn nuôi tại Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi.

4. Công văn số 116/TCT-CS ngày 10/01/2024 về chính sách thuế TNDN

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty thành lập ngày 28/12/2007 theo giấy chứng nhận đầu tư số 262031000018 để thực hiện dự án đầu tư nhà máy Thép Nghi Sơn. Theo đó, dự án đầu tư nhà máy thép Nghi Sơn được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 01/01/2014 nhưng đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu và được cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh từ ngày 01/01/2014 thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Thời gian áp dụng ưu đãi về thuế TNDN đối với dự án đầu tư nhà máy Thép Nghi Sơn được xác định kể từ khi dự án nhà máy Thép Nghi Sơn có doanh thu theo quy định tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CP và các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành.

Đối với khoản thu nhập từ hoạt động cho thuê kho bãi phát sinh năm 2013 và hoạt động kinh doanh sản phẩm thép, kinh doanh nguyên nhiêu liệu phát sinh năm 2014 là hoạt động kinh doanh thương mại không gắn với hoạt động đầu tư của dự án đầu tư của Nhà máy thép Nghi Sơn thì Công ty không được hưởng ưu đãi về thuế TNDN đối với khoản thu nhập từ hoạt động cho thuê kho bãi và hoạt động kinh doanh sản phẩm thép, kinh doanh nguyên nhiên liệu này.

5.   Công văn số 212/TCT-CS ngày 16/01/2024 về chính sách thuế

Theo báo cáo của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại công văn số 78261/CT-TKT7 và hồ sơ gửi kèm theo công văn: trường hợp của Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (doanh nghiệp do Tổng công ty Phát điện 2 là chủ sở hữu) đang trong quá trình thanh tra thuế. Tại văn bản số 21/KTNN-TH ngày 21/1/2020, Kiểm toán nhà nước kết luận tại thời điểm 31/12/2018, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn hạch toán vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 khoản lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại tỷ giá khoản ngoại tệ vay ngân hàng thế giới là chưa phù hợp quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Kiểm toán nhà nước kiến nghị điều chỉnh giảm chi phí tài chính tương ứng khoản lỗ chênh lệch tỷ giá đánh giá lại tại ngày 31/12/2018 để xác định lại kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018. Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 46/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, Công ty hạch toán khoản lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại tại thời điểm ngày 31/12/2018 vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội rà soát thực tế hạch toán khoản lỗ do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối kỳ tính thuế của Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn qua các kỳ tính thuế, căn cứ quy định tại văn bản quy phạm pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Quản lý thuế, Luật Thanh tra và pháp luật về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần để xử lý theo thẩm quyền./.

6.   Công văn số 235/TCT-CS ngày 18/01/2024 về thuế GTGT

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo là doanh nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản, các thành phẩm đã được Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận là sản phẩm công nghiệp và sản phẩm khác, Công ty căn cứ vào quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, công nghệ chế biến để xác định thuế tài nguyên dựa trên sản phẩm công nghiệp sản xuất ra và phí bảo vệ môi trường dựa trên số lượng khoáng sản thành phẩm thì chưa có cơ sở xác định thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường ở công đoạn khai thác. Việc hạch toán thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về kế toán; việc xác định tỷ trọng trị giá tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng trên giá thành sản xuất sản phẩm thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính và Điều 1 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 23 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

7.   Công văn số 269/TCT-QLN ngày 22/01/2024 về không tính tiền chậm nộp

Căn cứ các quy định nêu trên, người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán thì không bị tính tiền chậm nộp tiền thuế, số tiền nợ thuế không tính tiền chậm nộp tại từng thời điểm không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán. Thời gian không tính tiền chậm nộp tính từ ngày đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước phải thanh toán cho người nộp thuế nhưng chưa thanh toán đến ngày đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thanh toán cho người nộp thuế. Để cơ quan thuế có cơ sở xem xét, xử lý không tính tiền chậm nộp, Công ty TNHH Tân Trường Phát phải lập đầy đủ hồ sơ đề nghị không tính tiền chậm nộp theo quy định và gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

8.   Công văn số 296 /TCT-CS ngày 24/01/2024 về chính sách thuế

Về việc kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT): Một trong các điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào là có hóa đơn GTGT của dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài. Theo hóa đơn được đính kèm theo công văn hỏi của Công ty, đây là hóa đơn trả trước do Công ty Google Asia Pacific Pte. Ltd (Google) xuất cho Công ty, không phải là hóa đơn GTGT dành cho tổ chức khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ do đó không đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Về việc tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có công văn số 3149/TCT-CS ngày 15/08/2018 trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội (photo kèm theo).

Về việc kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà cung cấp nước ngoài: Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã có công văn số 12943/CTTPHCM-TTHT ngày 27/10/2023 trả lời cụ thể Công ty.

Về cách xác định các nhà cung cấp nước ngoài có hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số đã đăng ký thuế tại Việt Nam: Tổng cục Thuế đã đăng công khai danh sách các nhà cung cấp nước ngoài đã thực hiện đăng ký thuế trên Cổng Thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài (etaxvn.gdt.gov.vn). Công ty có thể thực hiện truy cập vào Cổng Thông tin điện tử để tra cứu tình trạng đăng ký thuế của nhà cung cấp nước ngoài Google Asia Pacific Pte. Ltd.

9.   Công văn số 339/TCT-CS ngày 26/01/2024 về chính sách thuế nhà thầu

Căn cứ quy định nêu trên thì trường hợp nhà thầu nước ngoài có thu nhập phát sinh tại Việt Nam thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu theo quy định. Theo nội dung nêu tại công văn số 4296/CTLAN-TTKT1 ngày 02/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Long An thì trường hợp của Công ty TNHH Túi xách Simone Việt Nam đang trong quá trình thanh tra thuế, do đó đề nghị Cục Thuế tỉnh Long An căn cứ Luật Quản lý thuế, pháp luật về thanh tra và pháp luật có liên quan để xử lý theo thẩm quyền.

10.Công văn số 370/TCT- CS ngày 30/01/2024 về chính sách thuế TNDN

Căn cứ quy định nêu trên, dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế TNDN nếu dự án đầu tư đó đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi thuế hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. Việc thực hiện dự án đầu tư, việc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và xác định lĩnh vực ngành nghề kinh doanh có điều kiện thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư và các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành. Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện nêu trên thì không đủ điều kiện để áp dụng ưu đãi thuế TNDN theo dự án đầu tư mới. Trường hợp doanh nghiệp có thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt thì thu nhập này không được áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

11. Công văn số 372/TCT-CS ngày 30/01/2024 về chính sách thuế GTGT

Căn cứ quy định trên và theo nội dung trình bày của Cục Thuế, trường hợp doanh nghiệp bán tàu biển, tàu không sản xuất tại Việt Nam, trước và sau khi bán, tàu không nhập khẩu hay tiêu dùng tại Việt Nam, không mang cờ Việt Nam, điểm giao nhận tàu tại nước ngoài thì về nguyên tắc, nghiệp vụ trên không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật thuế GTGT. Đề nghị Cục Thuế thành phố Hải Phòng căn cứ tình hình thực tế và các quy định trên, phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý đúng quy định.

II. THÔNG TƯ 01/2024/TT-BTC NGÀY 08/01/2024 QUY ĐỊNH THỜI GIAN BẢO QUẢN HỒ SƠ, TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ NGÀNH TÀI CHÍNH

III. QUYẾT ĐỊNH 22/QĐ-TCT NGÀY 10/01/2024 BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG CẬP NHẬT KIẾN THỨC HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ 2024

 

Để được tư vấn đầy đủ về các vấn đề nêu trên xin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Văn phòng Bắc Giang

Tầng 3, Tòa nhà đa năng Việt Thắng, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Xương Giang, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Tel: +84 2046 289 789

Email: contact.facovietnam@gmail.com

    Website: facovietnam.com

  Văn phòng Bắc Ninh

Tầng 4, khu trung tâm thương mại Hoàng Gia,

Đường Lạc Long Quân, phường Kinh Bắc,

Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Tel: +84 386 014 688

Email: contact.facobacninh@gmail.com

Website: facovietnam.com

 

© Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Tư vấn tài chính – Kiểm toán Faco Việt Nam

Ấn phẩm này chỉ chứa những nội dung mang tính thông tin chung, không nhằm đưa ra những hướng dẫn và tư vấn cụ thể nào về kế toán, thuế, pháp lý hay những vấn đề chuyên môn khác và không được cung cấp cho bất kỳ trường hợp cụ thể của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Độc giả cần tham khảo các ý kiến của các chuyên gia tư vấn đối với bất cứ vấn đề cụ thể nào.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH – KIỂM TOÁN FACO VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà đa năng Việt Thắng, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Công ty thành viên Bắc Ninh: Tầng 4, khu Trung tâm Thương mại Hoàng Gia, đường Lạc Long Quân, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Website: https://facovietnam.com

Email: Contact.facovietnam@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Facovietnam

Khóa học kế toán thuế tại Bắc Giang

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Giang

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Ninh

Dịch vụ làm Báo cáo tài chính trọn gói

Dịch vụ kiểm toán cho Doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi Ngay!