Categories
Tin tức tổng hợp

DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÓ BẮT BUỘC PHẢI THỰC HIỆN KIỂM TOÁN HAY KHÔNG?

DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÓ BẮT BUỘC PHẢI THỰC HIỆN KIỂM TOÁN HAY KHÔNG?

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN LÀ GÌ?

Nội dung chính

Đơn vị được kiểm toán có được những quyền hạn gì?

Căn cứ theo Điều 38 Luật Kiểm toán độc lập 2011 quy định về quyền của đơn vị được kiểm toán như sau:

“Điều 38. Quyền của đơn vị được kiểm toán

 1. Lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam và kiểm toán viên hành nghề có đủ điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật để giao kết hợp đồng kiểm toán, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 2. Yêu cầu doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký hành nghề kiểm toán và thông tin về kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam thực hiện kiểm toán.
 3. Từ chối cung cấp thông tin, tài liệu không liên quan đến nội dung kiểm toán.
 4. Đề nghị thay thế thành viên tham gia cuộc kiểm toán khi có căn cứ cho rằng thành viên đó vi phạm nguyên tắc hoạt động kiểm toán độc lập trong quá trình thực hiện kiểm toán.
 5. Thảo luận, giải trình bằng văn bản về những vấn đề được nêu trong dự thảo báo cáo kiểm toán nếu thấy chưa phù hợp.
 6. Khiếu nại về hành vi của thành viên tham gia cuộc kiểm toán trong quá trình thực hiện kiểm toán khi có căn cứ cho rằng hành vi đó là trái pháp luật.
 7. Yêu cầu bồi thường trong trường hợp doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam gây thiệt hại.
 8. Quyền khác theo quy định của pháp luật.”

Nghĩa vụ nào mà đơn vị được kiểm toán cần phải thực hiện trong việc thực hiện kiểm toán?

Căn cứ Điều 39 Luật Kiểm toán độc lập 2011 quy định về nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán như sau:

“Điều 39. Nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán

 1. Cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực, kịp thời, khách quan thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin, tài liệu đã cung cấp.
 2. Thực hiện yêu cầu của kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam về việc thu thập bằng chứng kiểm toán theo yêu cầu của chuẩn mực kiểm toán và điều chỉnh các sai sót để báo cáo kiểm toán không có ý kiến ngoại trừ đối với các nội dung không được ngoại trừ theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 48 của Luật này. Trường hợp không điều chỉnh sai sót theo ý kiến của doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam, đơn vị được kiểm toán phải giải trình bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đại diện chủ sở hữu đối với đơn vị được kiểm toán.
 3. Phối hợp, tạo điều kiện cho kiểm toán viên hành nghề thực hiện kiểm toán.
 4. Không được có hành vi hạn chế phạm vi các vấn đề cần kiểm toán.
 5. Xem xét đề nghị của doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam về tồn tại, sai sót trong báo cáo tài chính và trong việc tuân thủ pháp luật để có biện pháp khắc phục kịp thời.
 6. Thông báo kịp thời, đầy đủ các vi phạm pháp luật và vi phạm hợp đồng kiểm toán trong hoạt động kiểm toán của kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 7. Thanh toán phí dịch vụ kiểm toán theo thỏa thuận trong hợp đồng.
 8. Trường hợp ký hợp đồng kiểm toán với một doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam từ ba năm liên tục trở lên thì phải yêu cầu doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam thay đổi kiểm toán viên hành nghề ký báo cáo kiểm toán.
 9. Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”

Bạn tham khảo các quy định trên để biết các quy định về quyền và nghĩa vụ đối với doanh nghiệp được kiểm toán, các công việc trách nhiệm phải thực hiện trong quá trình kiểm toán.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có bắt buộc phải thực hiện kiểm toán hay không?

 

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Căn cứ Điều 37 Luật kiểm toán độc lập 2011 quy định về đơn vị được kiểm toán như sau:

“Điều 37. Đơn vị được kiểm toán

 1. Doanh nghiệp, tổ chức mà pháp luật quy định báo cáo tài chính hàng năm phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:
 2. a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 3. b) Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng;
 4. c) Tổ chức tài chính, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.
 5. d) Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.”

Ngoài ra theo Điều 15 Nghị định 17/2012/NĐ-CP cũng quy định về đơn vị được kiểm toán như sau:

“Điều 15. Đơn vị được kiểm toán

 1. Doanh nghiệp, tổ chức mà pháp luật quy định báo cáo tài chính hàng năm phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:
 2. a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 3. b) Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;
 4. c) Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.
 5. d) Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
 6. Các doanh nghiệp, tổ chức khác bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của pháp luật có liên quan.”

Theo quy định pháp luật nêu trên thì được hiểu là mọi trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không phân biệt tỷ lệ sở hữu của nước ngoài là bao nhiêu %) phải thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính.

NGUỒN: https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/doanh-nghiep-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai-co-bat-buoc-phai-thuc-hien-kiem-toan-hay-khong-quyen-va-nghia-510490-15952.html

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH – KIỂM TOÁN FACO VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà đa năng Việt Thắng, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Công ty thành viên Bắc Ninh: Số 425 đường Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Việt Nam.

Website: https://facovietnam.com

Email: Contact.facovietnam@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Facovietnam

Khóa học kế toán thuế tại Bắc Giang

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Giang

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Ninh

Dịch vụ làm Báo cáo tài chính trọn gói

Dịch vụ kiểm toán cho Doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi Ngay!