Categories
Tin tức tổng hợp

BẢN TIN THUẾ TUẦN 3 THÁNG 12 NĂM 2021

Bản tin thuế tuần 3 tháng 12 năm 2021.

Tổng hợp văn bản mới tuần 3 tháng 12 năm 2021 như sau:

Công văn số 4668/TCT-CS ngày 2/12/2021 về giá bán làm cơ sở xác định doanh thu

Việc điều chỉnh giá bán WO3 giữa Công ty Núi Pháo và Công ty Vonfram Masan là quyền quyết định của hai doanh nghiệp, tuy nhiên giá bán này cần phải thực hiện theo giá giao dịch thông thường trên thị trường và đảm bảo nguyên tắc độc lập theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 và quy định tại Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2021 của Chính phủ.

Khi phát sinh giao dịch liên kết, Công ty Núi Pháo kê khai giá giao dịch liên kết theo quy định pháp luật về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Công văn số 4669/TCT-CS ngày 2/12/2021 về áp dụng chính sách gia hạn nộp thuế TNDN

Trường hợp Công ty Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd. hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng thì Công ty thuộc đối tượng áp dụng gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 1, quý 2 kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021.

Đối với trường hợp hồ sơ khai thuế dành cho nhà thầu nước ngoài trực tiếp nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu tính thuế theo mẫu 03/NTNN được gia hạn, Cục Thuế điều chỉnh hạn nộp và tiền chậm nộp tại chức năng “9.1.1 Cập nhật thông tin gia hạn” và “3.10.1.11 Điều chỉnh tiền chậm nộp theo NĐ52” trên ứng dụng TMS.

Công văn số 4735/TCT-CS ngày 6/12/2021 về chính sách thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường

Trường hợp năm 2017, Công ty TNHH Nichias Hải Phòng có thực hiện tăng vốn để đầu tư phát triển, mở rộng quy mô sản xuất của dự án đầu tư năm 2001 đang hoạt động tại Khu công nghiệp Nomura TP Hải Phòng, nếu dự án này của Công ty đáp ứng một trong ba tiêu chí về dự án đầu tư mở rộng quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (bao gồm mức thuế suất, thời gian miễn giảm nếu có) hoặc được áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại (không được hưởng mức thuế suất ưu đãi) bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn hoặc lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (theo quy định Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ và Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính).

Việc xác định hoạt động sản xuất thiết bị cô đặc hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) của Công ty có thuộc lĩnh vực được hưởng ưu đãi, hỗ trợ đối với hoạt động bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.

Công văn số 4815/TCT-KK ngày 9/12/2021 về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Trường hợp Công ty TNHH Top Ta đề nghị hoàn thuế từ quý 1/2018 đến tháng 6/2021, trong đó chỉ có kỳ kê khai thuế quý 2/2020 và quý 3/2020 có phát sinh doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thì đề nghị Cục Thuế kiểm tra, xác định chính xác số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa khấu trừ hết lũy kế đến hết quý 3/2020 đủ điều kiện hoàn để giải quyết hoàn thuế theo đúng quy định. Đối với số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào kỳ kê khai thuế từ quý 4/2020 đến hết tháng 6/2021 không phát sinh doanh thu xuất khẩu thì thực hiện chuyển khẩu trừ tiếp vào các kỳ kê khai thuế tiếp theo.

Công văn số 4838/TCT-CS ngày 10/12/2021 về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

Trường hợp dự án đầu tư Nhà máy sản xuất Polypropylene (PP) và Kho ngầm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại Việt Nam của Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 638/QĐÐ-TTG ngày 30/5/2018, đã được Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 30/5/2018 và hiện tại là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chứng nhận thay đổi lần thứ 06 cấp ngày 30/12/2020, theo đó có thay đổi tiến độ thực hiện dự án đầu tư so với Quyết định số 638/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nếu việc thay đổi tiến độ được thực hiện theo quy định pháp luật về đầu tư thì: Trường hợp dự án đầu tư nêu trên của Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina chia thành 04 hạng mục đầu tư, trong đó có hạng mục đầu tư đã hoàn thành, đi vào hoạt động, các hạng mục còn lại của dự án đầu tư vẫn đang trong giai đoạn đầu tư theo tiến độ đầu tư ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chứng nhận thay đổi lần thứ 06 thì đối với các hạng mục còn lại đang đầu tư, Công ty tiếp tục kê khai số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư trên tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư mẫu 02/GTGT và thực hiện bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện trên tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT. Trường hợp sau khi thực hiện bù trừ, số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết thì Cục Thuế xem xét giải quyết hoàn thuế theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.

Công văn số 4887/TCT-CS ngày 14/12/2021 về hướng dẫn chính sách thuế đối với dịch vụ thu chi phí giám định tư pháp

* Về thuế GTGT:

Trường hợp năm 2021, Trung tâm Pháp y tỉnh Đắk Lắk đã đăng ký kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế thì đơn vị kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế cho năm 2021.

Đến hết năm 2021, đơn vị thực hiện xác định doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT trong năm 2021 theo hướng dẫn tại Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017) để làm căn cứ xác định phương pháp tính thuế GTGT cho năm 2022, 2023.

Trường hợp theo trình bày của đơn vị: trong năm 2021 Trung tâm Pháp y tỉnh Đắk Lắk chỉ có doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT (không có doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT hoặc doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT dưới 01 tỷ đồng) thì hết năm 2021 đơn vị chuyển đổi sang kê khai, nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng (áp dụng ổn định cho năm 2022, 2023) và sử dụng hóa đơn bán hàng theo quy định. Đối với các hóa đơn GTGT đơn vị đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện hủy hóa đơn theo hướng dẫn tại Điều 29 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

* Về thuế TNDN:

Bộ Tài chính có công văn số 18588/BTC-CST ngày 28/12/2016 và công văn số 10571/BTC-PC ngày 9/8/2017 (bản photo đã đính kèm với công văn này có trên web VTCA).

Việc kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về quản lý thuế.

Công văn số 4888/TCT-CS ngày 14/12/2021 về không truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp

Kể từ ngày 01/01/2009, pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp đã quy định ưu đãi thuế suất thuế TNDN 10% đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường nêu đáp ứng các điều kiện tại Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hoá theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, trường hợp Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Bình Dân (Công ty) đã được Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Đà Nẵng kiểm tra các điều kiện hưởng ưu đãi thuế TNDN trong lĩnh vực xã hội hóa từ năm 2009 đến năm 2019 nêu không đáp ứng các điều kiện thuộc Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội trong lĩnh vực y tế ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ- TTg ngày 10/10/2008 (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ) thì Công ty không được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động xã hội hoá.

Về vấn đề Công ty vướng mắc, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng đã có công, văn số 4637/CTDAN-TTKT2 ngày 13/9/2021 trả lời Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Bình Dân về việc nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm thời chưa thu.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH – KIỂM TOÁN FACO VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà đa năng Việt Thắng, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Công ty thành viên Bắc Ninh: Số 425 đường Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Việt Nam.

Website: https://facovietnam.com

Email: Contact.facovietnam@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Facovietnam

Khóa học kế toán thuế tại Bắc Giang

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Giang

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Ninh

Dịch vụ làm Báo cáo tài chính trọn gói

Dịch vụ kiểm toán cho Doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi Ngay!