Categories
Tin tức tổng hợp

BẢN TIN THUẾ TUẦN 4 THÁNG 12 NĂM 2021

Bản tin Tổng hợp văn bản mới tuần 4 tháng 12 năm 2021 như sau:

Công văn số 4939/TCT-CS ngày 17/2/2021 về chính sách ưu đãi thuế TNDN

Liên quan đến áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng của nhà đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có ý kiến tại công văn số 820/BKHĐT- ĐTNN ngày 9/2/2021 và công văn số 2008/BKHĐT-ĐTNN ngày 27/3/2020 chúng tôi trích dẫn dưới đây.

“Khi có thay đổi nội dung tại Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư chưa thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thì chưa đủ cơ sở để áp dụng ưu đãi cho nhà đầu tư.

Việc xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp dự án mở rộng được căn cứ theo quy định tại Luật Đầu tư, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành theo từng thời kỳ.

Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư, và không thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung trong hồ sơ đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư được quy định tại khoản 4, 5 Điều 13 Nghị định số 50/2016/NĐ- CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Ngoài ra, pháp luật về đầu tư không quy định nhà đầu tư có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thì không được hưởng ưu đãi đầu tư.

Theo mẫu II3 tại Phụ lục II, Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam, trong trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới (bao gồm cả các nội dung dự án đã được điều chỉnh), thay thế các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp. Theo quy định tại Khoản 9 Điều 39 Luật Đầu tư, nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ bao gồm “ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có)”.

Công văn số 4941/TCT-CS ngày 17/2/2021 về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh, trong năm 2021, Chính phủ, Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp về chính sách thuế, phí và lệ phí, cụ thể:

– Ngày 19/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.

– Tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết ngày 31/12/2021 (Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14 ngày 21/12/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021).

– Tiếp tục thực hiện giảm mức thu hơn 30 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 áp dụng kể từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021 (Thông tư số 47/2021/TT- BTC ngày 24/6/2021 của Bộ Tài chính).

– Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-TTG, ngày 25/9/2021 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong đó thực hiện giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 đối với người thuê đất đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

– Ngày 19/10/2021, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 406/NQ- UBTVQH15 về một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Cụ thể: Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với trường hợp người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và đoanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019; Miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV năm 202] đối với hộ, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh đoanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch COVID-19 trong năm 2021 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định; Giảm thuế giá trị gia tăng kế từ ngày 01 tháng 11 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 đối với một số hàng hóa, địch vụ nhất định; Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong năm 2020.

– Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của UBTVQH ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của địch Covid-19.

– Ngày 31/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2021/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, áp dụng trong năm 2020 và 2021.

Công văn số 4951/TCT-CS ngày 17/2/2021 về chính sách miễn, giảm tiền thuê đất

Về việc miễn, giảm tiền thuê đất trong trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng dự án:

– Việc miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước chỉ được thực hiện trực tiếp đối với đối tượng được Nhà nước cho thuê đất.

– Trường hợp dự án được lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật (thỏa mãn khoản 1, khoản 2 Điều 12 Thông tư số 77/2014/TT- BTC nêu trên), đồng thời Công ty TNHH Dệt kim Jansan Thanh Hóa trực tiếp ký hợp đồng thuê đất với Nhà nước thì Công ty TNHH Dệt kim Jansan Thanh Hóa được xem xét miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định.

Về việc miễn, giảm tiền thuê đất đối với dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên:

 “4. Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động (bình quân trong năm) trở lên (không bao gồm lao động làm việc không trọn thời gian và lao động có hợp đồng lao động dưới 12 tháng) tính từ ngày xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động (trừ dự án kinh doanh nhà ở thương mại, dự án khai thác tài nguyên khoáng sản, dự án sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ sản xuất ô tô) và các dự án khác không thuộc đối tượng được ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất theo pháp luật đất đai) được miễn tiền thuê đất.”

Công văn số 4952/TCT-CS ngày 17/12/2021 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp cho các hoạt động phòng chống dịch COVID-19

Để kịp thời hỗ trợ và khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đóng góp vào công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/03/2021 hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19. Nghị định số 44/2021/NĐ- CP áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2020 và năm 2021.

Theo quy định tại Nghị định số 44/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-I9 tại Việt Nam thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ. Hồ sơ xác định khoản chi ủng hộ, tài trợ gồm có: Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ; kèm theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật của khoản ủng hộ, tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH – KIỂM TOÁN FACO VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà đa năng Việt Thắng, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Công ty thành viên Bắc Ninh: Số 425 đường Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Việt Nam.

Website: https://facovietnam.com

Email: Contact.facovietnam@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Facovietnam

Khóa học kế toán thuế tại Bắc Giang

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Giang

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Ninh

Dịch vụ làm Báo cáo tài chính trọn gói

Dịch vụ kiểm toán cho Doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi Ngay!