Categories
HƯỚNG DẪN Thuế Giá trị gia tăng Tin tức tổng hợp

Xử lý hóa đơn GTGT viết sai nhanh chóng, chính xác

Hóa đơn GTGT viết sai – Hướng dẫn cách xử lý:

Viết sai mã số thuế, sai thuế suất, sai tiền thuế, sai ngày tháng, sai tên Công ty, sai địa chỉ, sai tên hàng hóa, sai số lượng, sai đơn giá, sai hình thức thanh toán, sai số tiền bằng chữ, sai tên người mua hàng…theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC, Thông tư 119, Thông tư 26.

Theo Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn cụ thể như sau:

Dưới đây là các trường hợp viết sai hóa đơn GTGT:

 

Thời điểm phát hiện
Cách xử lý
1. HĐ viết sai nhưng chưa xé khỏi cuống
  • – Gạch chéo các liên
  • – Xuất hóa đơn mới
2. HĐ viết sai đã xé nhưng chưa giao cho khách
  • – Gạch chéo các liên
  • – Xuất hóa đơn mới
3. HĐ viết sai đã giao cho khách nhưng chưa kê khai
  • – Lập biên bản thu hồi hóa đơn
  • – Xuất hóa đơn mới thay thế
4. HĐ viết sai đã giao cho khách nhưng đã kê khai
  • – Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn
  • – Xuất hóa đơn điều chỉnh (ko phải hóa đơn mới)

 

Lưu ý: Chỉ duy nhất trường hợp Hóa đơn viết sai tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng MST xử lý như sau:

– Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.” (Theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC).

 

Hóa đơn GTGT viết sai nhưng chưa xé khỏi cuống

Hóa đơn sai: Dù là sai tiêu thức nào (Sai ngày tháng, sai MST, sai số tiền, sai thuế suất, sai tổng tiền ….), nhưng chưa xé khỏi cuống thì cũng xử lý như sau:

Cách xử lý:

Bước 1: Chỉ cần gạch chéo các liên và lưu giữ hóa đơn viết sai đó.

Bước 2: Lập lại hóa đơn mới là xong.

Hóa đơn GTGT viết sai đã xé nhưng chưa giao cho khách hàng

Hóa đơn sai: Dù là hóa đơn viết sai tiêu thức nào, cũng xử lý như sau

Cách xử lý:

Bước 1: Gạch chéo 3 liên của hóa đơn viết sai đó.

Bước 2: Kẹp lại vào quyển hóa đơn (Nhớ là phải gạch chéo và lưu trữ để sau này giải trình).

Bước 3: Lập lại hóa đơn mới.

Chú ý: Trường hợp này khi phát hiện và xử lý phải cùng 1 ngày nhé.

Hóa đơn GTGT viết sai đã giao cho khách hàng nhưng chưa kê khai

Hóa đơn sai: Dù là hóa đơn viết sai tiêu thức nào, cũng xử lý như sau nhé

Cách xử lý:

Bước 1: Hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai (không phải lập biên bản hủy hóa đơn).

Bước 2: Lập lại hóa đơn mới, (Lập vào ngày hiện tại nhé và hai bên dung hóa đơn mới để khai thuế) Chú ý: Người bán gạch chéo các liên và phải lưu giữ số hoá đơn lập sai đó. (Có thể kẹp vào quyển hóa đơn để giải trình)

Hóa đơn GTGT viết sai đã giao cho khách và đã kê khai thuế

Chú ý:

Trường hợp này có 2 tình huống xảy ra đó là:

– Hóa đơn sai sót ảnh hưởng đến giá trị tiền hàng và tiền thuế.

– Hóa đơn viết sai KHÔNG ảnh hưởng đến tiền hàng và tiền thuế.

Dù là 1 bên hoặc cả 2 bên đã kê khai thì đều xử lý như sau nhé:

 

Nếu hóa đơn viết sai ngày tháng, mã số thuế, tên hàng hóa, đơn vị tính…(Những sai sót Không ảnh hưởng đến số tiền)

 

Cách xử lý:

Bước 1: Hai bên lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai Mẫu tải về tại đây: Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

Bước 2: Người bán lập hóa đơn điều chỉnh: Hóa đơn điều chỉnh ghi rõ nội dung ghi sai; nội dung điều chỉnh; số hóa đơn, ký hiệu…

VD: Điều chỉnh mã số thuế của hóa đơn số … ký hiệu …. ngày tháng …từ … thành…. Kê khai thuế: Hiện tại trên phần mềm HTKK đã bỏ các phụ lục nên những hóa đơn điều chỉnh như này (Hóa đơn điều chỉnh không ảnh hưởng đến số tiền, tiền thuế) thì các bạn không cần phải kê khai trên Tờ khai 01/GTGT, mà chỉ cần lưu cùng với hóa đơn sai để sau này giải trình.

 

Nếu hóa đơn viết sai thuế suất, đơn giá, thành tiền … (Ảnh hưởng đến số tiền và tiền thuế)

 

Cách xử lý:

Bước 1: Hai bên lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai

Bước 2: Người bán phải lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn điều chỉnh ghi rõ (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu…

Chú ý: Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-). Khi kê khai: Kê khai vào kỳ hiện tại. Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào trên bảng kê.

VD: Ngày 15/3/2018 bạn xuất hóa đơn số 000098, ký hiệu TU18P và hóa đơn đó đã kê khai vào Qúy 1/2018. – Đến ngày 21/5/2018 bạn phát hiện bị sai tiền thuế. (Cụ thể: Số tiền thuế đúng phải là 1.400.000, nhưng trên hóa đơn viết sai là 1.100.000 -> Như vậy phải lập hóa đơn điều chỉnh tăng thêm 300.000)

 

Chú ý: Nếu là hóa đơn điều chỉnh giảm:

Khi kê khai:

 Bên bán ghi âm (-) “Chỉ tiêu – Doanh thu và thuế GTGT trên Tờ khai 01/GTGT

Bên mua: ghi âm (-) vào Chỉ tiêu giá trị mua và và thuế GTGT trên Tờ khai 01/GTGT.

Nếu trong kỳ có nhiều hóa đơn khác thì các bạn phải trừ đi số tiền và tiền thuế tương ứng của hóa đơn điều chỉnh giảm, sau đó mới nhập vào Các chỉ tiêu.

Xử lý hóa đơn GTGT điện tử lập sai

Căn cứ theo Công văn 2296/TCT-DNL ngày 06/6/2019 của Tổng cục thuế: “Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập cho khách hàng sau đó phát hiện sai sót theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 9 Thông tư số 32/2011/TT-BTC

Lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính. 21/8/2021

Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 quy định về hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và Tổng cục Thuế đang xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định số 119/2018/NĐ-CP nêu trên.

 

Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế

 

Nếu phát hiện sai thì chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của người bán và người mua.

Việc huỷ hóa đơn điện tử có hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia đã thoả thuận. Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Người bán thực hiện lập hóa đơn điện tử mới theo quy định tại Thông tư này để gửi cho người mua, trên hóa đơn điên tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm.

 

Trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế

 

Sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót.

Đồng thời người bán lập hoá đơn điện tử điều chỉnh sai sót. Hoá đơn điện tử lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn điện tử số…, ký hiệu…

Căn cứ vào hoá đơn điện tử điều chỉnh, người bán và người mua thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành.

Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).” Như vậy: Việc xử lý hóa đơn điện tử lập sai vẫn thực hiện theo hướng dẫn nêu trên, chờ đến khi có văn bản hướng dẫn mới của Bộ tài chính.

Các bạn có thể thấy việc xử lý hóa đơn điện tử lập sai cũng không khác gì việc xử lý hóa đơn giấy lập sai nêu trên.

Trường hợp 1 thay bằng việc lập biên bản thu hồi đối với hóa đơn giấy => thì hóa đơn điện tử sẽ lập biên bản hủy.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH – KIỂM TOÁN FACO VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà 269 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Công ty thành viên Bắc Ninh: Số 425 đường Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Việt Nam.

Website: https://facovietnam.com

Email: Contact.facovietnam@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Facovietnam

Dịch vụ Kế toán thuế trọn gói dành cho Doanh nghiệp tại Bắc Giang: https://facovietnam.com/dich-vu-ke-toan-bac-giang/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi Ngay!