Categories
BẢN TIN THUẾ

TỔNG HỢP BẢN TIN THUẾ TUẦN 01 THÁNG 01 NĂM 2022

Tổng hợp văn bản mới tuần 01 tháng 01 năm 2022 như sau:

Công văn

Công văn số 4954/TCT-CS ngày 17/2/2021 về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

Trường hợp dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Hóa chất hiếm Việt Nam là dự án đầu tư mới theo quy định pháp luật đầu tư và không thuộc các trường hợp không được hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư thì Cục Thuế xem xét giải quyết hoàn thuế theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.

Công văn số 5029/TCT-CS ngày 22/12/2021 về giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg

Trường hợp Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thuộc đối tượng theo Quyết định số 27/2021/QĐ- TTg nhưng không phải nộp tiền thuê đất của năm 2021 do được trừ tiền nhận chuyển nhượng vào tiền thuê đất phải nộp (theo hình thức quy đổi ra thời gian đã hoàn nghĩa vụ tài chính theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 77/2014/TT-BTC), không phát sinh số tiền thuê đất phải nộp năm 2021 nên không được hưởng mức giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg.

Công văn số 5054/TCT-CS ngày 22/12/2021 về miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các dự án xã hội hóa được giao đất, cho thuê đất trước ngày 01/01/2019

“Điều 4. Nguyên tắc thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa

Cơ sở thực hiện xã hội hóa được thành lập, cấp phép hoạt động phải đảm bảo theo quy hoạch và đảm bảo các tiêu chí về quy mô, tiêu chuẩn theo quy định nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục – đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, môi trường. ”

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ- CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ

…..”

“Điều 6. Cho thuê đất

Cơ sở thực hiện xã hội hóa được Nhà nước cho thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình xã hội hóa theo hình thức cho thuê đất miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này…

Đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất tại các đô thị, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện thực tế của địa phương quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất theo từng khu vực, lĩnh vực. Mức tối đa là miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian của dự án; mức tối thiểu bằng mức ưu đãi theo quy định của pháp luật về đất đại và pháp luật về đầu tư.

Chậm nhất sáu (06) tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, căn cứ vào lĩnh vực và khu vực địa bàn ưu đãi xã hội hóa tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và công bố công khai chế độ miễn, giảm tiền thuê đất nêu trên sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực Hội động nhân dân cùng cấp.

Định kỳ ba (03) năm một lần, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát đề sửa đổi, bổ sung Danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi xã hội hóa tại địa phương cho phù hợp…”

Đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất tại các đô thị, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện thực tế của địa phương quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất theo từng khu vực, lĩnh vực theo quy định tại khoản 3 Điều 1 sửa đổi khoản 2 Điều 6 nói trên chậm nhất sáu (06) tháng kể từ ngày Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 có hiệu lực thi hành (ngày 01/8/2014).

Tổng cục Thuế đề nghị Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo cơ quan chức năng tại địa phương rà soát việc ban hành chính sách khuyến khích xã hội hóa tại địa phương, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ và hướng dẫn tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chính. Trường hợp có vướng mắc trong thực hiện Luật Quy hoạch đề nghị Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa có văn bản hỏi Bộ Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị chủ trì trình cấp có thẩm quyền ban hành Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn Luật để được hướng dẫn thực hiện theo quy định của pháp luật.

Công văn số 5083/TCT-DNNCN ngày 23/12/2021 hỗ trợ doanh nghiệp bất động sản, khách hàng vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 gửi Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Về kiến nghị cho phép giãn tiến độ nộp tiền sử dụng đất dự án nhà ở thương mại cho đến hết năm 2021.

Dự án nhà ở thương mại trong giai đoạn nộp nghĩa vụ tài chính chưa đi vào xây dựng nên không chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-Il9. Vì vậy, không có cơ sở xem xét gia hạn theo đề nghị của Hiệp hội.

Về việc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại văn bản số 4677/VPCP-PL, ngày 13/07/2021.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, hiện nay Bộ Tài chính đang tiếp tục nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc xây dựng và trình dự án Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) vào thời điểm thích hợp, phù hợp với các yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, trong đó có nội dung hoàn thiện chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của doanh nghiệp.

Về kiến nghị chưa thu thuế cho thuê nhà của cá nhân trong năm 2021 và việc thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ Tướng Lê Minh Khái tại Văn bản số 4974/VPCP-KTTH ngày 22/07/2021 của Văn phòng Chính phủ.

Theo quy định nêu trên thì cá nhân cư trú có hoạt động cho thuê tài sản tại địa bàn chịu tác động của dịch Covid -19 trong năm 2021 được miễn các loại thuế phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV năm 2021.

Công văn số 5115/TCT-CS ngày 27/12/2021 về giải đáp chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Đất của dự án đầu tư phân kỳ theo đăng ký của nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì áp dụng mức thuế suất sử dụng đất phi nông nghiệp 0,03%. Trường hợp dự án đầu tư sử dụng đất chưa đúng phân kỳ hoặc không có phân kỳ và chưa đưa vào sử dụng theo đúng quy định thì thuộc đối tượng áp dụng mức thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 0,15%. Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội phối hợp với cơ quan tài nguyên và môi trường địa phương để xác định thời điểm chậm đưa đất vào sử dụng đối với từng dự án cụ thể tại địa phương để tính thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo đúng quy định.

Thông tư

Ngày 24/12/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 120/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, có 37 nhóm các loại phí, lệ phí được áp dụng mức giảm từ 10% đến 50% trong thời gian từ ngày 01/01/2022 đến hết 30/6/2022.

Ví dụ:

– Lệ phí cấp căn cước công dân sau khi giảm 50% mức thu như sau:

+ Công dân chuyển từ CMND 9 số, CMND 12 số sang cấp thẻ căn cước công dân: 15.000 đồng/thẻ CCCD.

+ Đổi thẻ căn cước công dân khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu: 25.000 đồng/thẻ CCCD.

+ Cấp lại thẻ căn cước công dân khi bị mất thẻ căn cước công dân: 35.000 đồng/thẻ CCCD.

– Phí trong lĩnh vực y tế: Bằng 70% mức thu phí quy định tại Điều 1 Thông tư số 11/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020.

– Phí đăng ký giao dịch bảo đảm: Bằng 80% mức thu phí quy định tại điểm a, điểm b và điểm d Mục 1 Biểu mức thu phí tại Điều 4 Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016.

Kể từ ngày 01/7/2022 trở đi, mức thu lệ phí cấp căn cước công dân áp dụng theo Thông tư 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019.

Thông tư 120/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH – KIỂM TOÁN FACO VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà đa năng Việt Thắng, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Công ty thành viên Bắc Ninh: Số 425 đường Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Việt Nam.

Website: https://facovietnam.com

Email: Contact.facovietnam@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Facovietnam

Khóa học kế toán thuế tại Bắc Giang

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Giang

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Ninh

Dịch vụ làm Báo cáo tài chính trọn gói

Dịch vụ kiểm toán cho Doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi Ngay!