Categories
TIN TỨC Tin tức tổng hợp

Trách nhiệm của chủ sở hữu gồm những gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Vậy trách nhiệm của chủ sở hữu gồm những gì?

  1. Quyền của chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên

1.1 Chủ sở hữu công ty là tổ chức có các quyền sau đây:

–  Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

–  Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

–  Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý công ty;

–  Quyết định các dự án đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

–  Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

–  Thông qua hợp đồng vay, cho vay và các hợp đồng khác do Điều lệ công ty quy định có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

–  Quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

–  Quyết định tăng vốn điều lệ của công ty; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác;

–  Quyết định thành lập công ty con, góp vốn vào công ty khác;

–  Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty;

–  Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty;

–  Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty;

–  Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản;

–  Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

2.2 Chủ sở hữu công ty là cá nhân có các quyền sau đây:

–  Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

–  Quyết định đầu tư, kinh doanh và quản trị nội bộ doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

–  Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác;

–  Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty;

–  Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty;

–  Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản;

–  Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

2. Nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty

–  Góp vốn đầy đủ và đúng hạn như đã cam kết; trường hợp không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.

–  Tuân thủ Điều lệ công ty.

–  Phải xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu công ty và tài sản của công ty.

Chủ sở hữu công ty là cá nhân phải tách biệt các chi tiêu của cá nhân và gia đình mình với các chi tiêu trên cương vị là Chủ tịch công ty và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

–  Tuân thủ quy định của pháp luật về hợp đồng và pháp luật có liên quan trong việc mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê và các giao dịch khác giữa công ty và chủ sở hữu công ty.

–  Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Như vậy trách nhiệm của chủ sở hữu doanh nghiệp là việc chủ sở hữu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm đối với mọi nghĩa vụ phát sinh của doanh nghiệp bằng toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ sở hữu doanh nghiệp.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH – KIỂM TOÁN FACO VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà đa năng Việt Thắng, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.

Công ty thành viên Bắc Ninh: Số 425 đường Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, Việt Nam.

Website: https://facovietnam.com

Email: Contact.facovietnam@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Facovietnam

Khóa học kế toán thuế tại Bắc Giang

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Giang

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói cho Doanh nghiệp tại Bắc Ninh

Dịch vụ làm Báo cáo tài chính trọn gói

Dịch vụ kiểm toán cho Doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi Ngay!